Likwidacja szkody

rok temu

Lik­widacja szkody w samo­chodzie nie musi być problematyczna!

Assis­tance – pomoc dro­gowa oraz ubez­pieczenia turystyczne

tel. (+48) 224 224 224 z tele­fonów komórkowych i z zagranicy

Zgłosze­nie szkody

801 10 20 30

Zgłoś szkodę online

Jak wynika z danych Policji tylko od sty­cz­nia do końca sierp­nia br. w całej Polsce miało miejsce 272 892 kolizji dro­gowych. Przy­czyny tych zdarzeń są różné: nieza­chowanie bez­piecznej odległości pomiędzy pojaz­dami, nieudzie­le­nie pier­wszeństwa prze­jazdu, niedos­tosowanie pręd­kości do warunków ruchu. Szczegól­nie w dużych mias­tach do „stłuczek” dochodzi często a prob­lemy z nich wynika­jące bywają uciążliwe.

Wypadek, kolizja czy stłuczka?

Myśląc o zdarze­niu dro­gowym często sto­su­jemy określe­nia wypadek, kolizja i stłuczka. Warto jed­nak pamię­tać, że wypadek dro­gowy oraz kolizja to dwa różné zdarzenia, które mają różné skutki i zupełnie inaczej klasy­fikowane są przez policję, organy sądown­ictwa czy ubez­pieczy­cieli. Z wypad­kiem mamy do czynienia wtedy, gdy w wyniku zdarzenia są ofi­ary lub ranni, których uszczer­bek na zdrowiu trwa dłużej niż 7 dni. To zdarze­nie o bardzo poważnych kon­sek­wenc­jach zarówno dla sprawcy jak i osób w nim uczest­niczą­cych. Z kolei kolizja ma zde­cy­dowanie łagod­niejszy charak­ter. To zdarze­nie, w którym nie ma ofiar a jego efek­tem jest zniszcze­nie lub uszkodze­nie pojazdu.

Jazda samo­cho­dem a kolizja drogowa

Z roku na rok rośnie tez liczba samo­chodów na pol­s­kich dro­gach. Jak wynika z danych Cen­tral­nej Ewidencji Pojazdów i Kierow­ców, tylko w lipcu br. zare­je­strowanych zostało 155 418 nowych samo­chodów. To z kolei oznacza więk­szy ruch na uli­cach – i więk­sze ryzyko stłuczki. A jeśli dodamy do tego niesprzy­ja­jące warunki pogodowe, zmęcze­nie czy brak należytej ostrożności to statystyki pol­i­cyjne przes­tają dziwić.

Mała kolizja, duży kłopot

Kolizja może zdarzyć się każdemu. Co więcej, takie zdarze­nie to nie tylko stłuczka z innym samo­cho­dem. To także wgniece­nie zderzaka pow­stałe w wyniku najecha­nia na słu­pek pod­czas parkowa­nia, zdarty lakier z obu­dowy lus­terka przez inny pojazd, zbity reflek­tor, wgniecione nadkole….i wiele, wiele innych. Jeśli już dojdzie do sytu­acji, w której mamy uszkod­zony samochód, pode­j­mu­jemy szereg dzi­ałań, aby naprawić zniszcze­nie. I właśnie w takiej sytu­acji z pomocą może przyjść nasz ubezpieczyciel.

– Allianz od lat dba o bez­pieczeństwo klien­tów. A będąc firmą nowoczesną, staw­ia­jącą na nowe tech­nolo­gie, chcemy dostar­czać naszym klien­tom takie rozwiąza­nia, które poma­gają upo­rać się z nieprzy­jem­nymi skutkami zdarzeń dro­gowych. Dlat­ego uru­chomil­iśmy dedykowaną naszym klien­tom, spec­jalną aplikację Allianz Asys­tent Szkody, dzięki której po tele­fon­icznym zgłosze­niu szkody, w krótkim cza­sie klient może poz­nać jej wycenę i otrzy­mać odszkodowanie – mówi Radosław Kamiński Wiceprezes Zarządu Allianz Polska

Wirtu­alny asys­tent szkody

Wśród klien­tów pop­u­larne jest korzys­tanie z tzw. szy­b­kich ściek lik­widacji szkody. Jeśli szkoda zostanie zak­wal­i­fikowana, użytkownik może poz­nać kwotę odszkodowa­nia już w trak­cie roz­mowy tele­fon­icznej. Jeśli jed­nak ubez­pieczy­ciel będzie potrze­bował dodatkowych infor­ma­cji to pomocna będzie bezpłatna aplikacja mobilna. Tuż po roz­mowie Klient otrzyma wiado­mość SMS, w której zawarty będzie link do dar­mowej aplikacji Allianz Asys­tent Szkody. Aplikacja umożli­wia szy­bkie przesłanie zdjęć dowodu rejes­tra­cyjnego oraz uszkodzeń samo­chodu, które nor­mal­nie, wykon­ałby rzec­zoz­nawca w trak­cie spotka­nia. Aplikacja została tak zapro­jek­towana, aby pomóc użytkown­ikom, praw­idłowo wykonać zdję­cia tele­fonem – dzięki licznym pod­powiedziom oraz spec­jal­nie zapro­jek­towanym „kon­turom” dowodu rejes­tra­cyjnego i auta, praw­idłowe wyko­nanie zdję­cia, zaj­muje tylko chwilę. Na ich pod­stawie lik­wida­tor może osza­cować koszty naprawy nawet w ciągu 3 godzin od wysła­nia zdjęć. Nowa, mobilna aplikacja Allianz to także możli­wość otrzy­ma­nia wypłaty odszkodowa­nia nawet w ciągu 24 godzin od akcep­tacji wyceny.

źródło: allianz​.pl

Zgłoś szkodę online