Oferta

Pro­ponu­jemy ubezpieczenia:

Komu­nika­cyjne

 • OC kierow­ców pojazdów mechanicznych
 • Auto­casco
 • NNW
 • Pomoc Dro­gowa

Majątkowe

 • Ubez­pieczenia budynków i lokali mieszkalnych
 • Ubez­pieczenia mienia ruchomego od wszys­t­kich ryzyk

Kom­plek­sowe Ubez­pieczenia Firm

 • ubez­pieczenia korporacyjne
 • ubez­pieczenia mienia małych i śred­nich firm (MiŚ)

Ubez­pieczenia Odpowiedzial­ności Cywilnej

 • OC w życiu prywatnym
 • OC z tytułu prowad­zonej dzi­ałal­ności zawodowej
 • OC z tytułu prowad­zonej dzi­ałal­ności i posi­adanego mienia
 • OC sportow­ców, instruk­torów sportowych i orga­ni­za­torów imprez sportowych

Paki­ety turystyczne

 • Ubez­pieczenia kosztów leczenia za granicą
 • Ubez­piecze­nie następstw nieszczęśli­wych wypad­ków (NNW)
 • Ubez­piecze­nie odpowiedzial­ności cywilnej, (OC)
 • Ubez­piecze­nie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego w kraju i za granicą.

Ubez­pieczenia na życie

 • Wszech­stronne paki­ety ubez­pieczeń na życie w różnych wari­antach dopa­sowanych do indy­wid­u­al­nych potrzeb klienta

Doradztwo ubez­pieczeniowe

Pomożemy Ci dobrać opty­malny wari­ant ubez­pieczenia dla Ciebie i Two­jej firmy, odpowiemy na pyta­nia doty­czące warunków ubez­pieczenia, zgłoszenia i lik­widacji szkody. Gwaran­tu­jemy obsługę ubezpieczenia.

Zapy­taj o ofertę!