O nas

Kim jesteśmy?

Agencja Allianz Rafał Szuster jest jedną z najdłużej dzi­ała­ją­cych agencji ubez­pieczeniowych w Pszczynie.

Mieści się w cen­trum miasta, przy ulicy Pias­towskiej 8, na drugim piętrze domu hand­lowego Piast. (Wejś­cie od strony ulicy Tkack­iej bądź przez sklep domu hand­lowego Piast)
Dzięki takiej lokaliza­cji ubez­piecze­nie OCAC samo­chodu, ubez­piecze­nie domu, firmy i ubez­piecze­nie na życie możesz wykupić pod­czas wiz­yty w cen­trum miasta.
Ofer­u­jemy sze­roki zakres pro­duk­tów ubez­pieczeniowych Allianz, pełną infor­ma­cję na temat pro­duk­tów jed­nego z najwięk­szych i najs­tarszych towarzystw ubez­pieczeniowych na świecie, obsługę spraw związanych ze zwrotem składki, sprzedażą pojazdu, pomoc w razie szkód i doradztwo ubezpieczeniowe.

Spec­jal­izu­jemy się w ubez­pieczeni­ach fir­mowych, ubez­pieczeni­ach na życie, fun­duszach emery­tal­nych, ubez­pieczeni­ach komu­nika­cyjnych ( OC, Auto­casto, NNW, Assistance).Polecamy ubez­pieczenia turysty­czne i indy­wid­u­alne ubez­pieczenia następstw nieszczęśli­wych wypad­ków. Dzięki dużemu doświad­cze­niu jesteśmy w stanie doradzić opty­malny wari­ant ubez­pieczenia Allianz.

Zapy­taj o ofertę!